Login           
 
 
Ortho Europe

Disclaimer

Dit is de Disclaimer van NVOS-Orthobanda. Deze Disclaimer is van toepassing als u gebruik maakt van de website, diensten en producten van NVOS-Orthobanda. Lees deze zorgvuldig door voordat u onze website gaat gebruiken. 

Klik hier om deze Disclaimer op te slaan.

Algemeen

Naast deze Disclaimer is ook het Privacy – en cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die NVOS-Orthobanda publiceert op de website van toepassing op de website, de diensten of producten van NVOS-Orthobanda. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van de website, diensten of producten van NVOS-Orthobanda.
    
NVOS-Orthobanda behoudt zich het recht voor deze Disclaimer zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de NVOS-Orthobanda website. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van NVOS-Orthobanda, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Disclaimer regelmatig te raadplegen. Indien wezenlijke wijzigingen zijn aangebracht zal voor een meer opvallende kennisgeving worden zorggedragen, bijvoorbeeld door een bericht op de website en/of via e-mail.

Waarop is de Disclaimer van toepassing?

Deze Disclaimer is van toepassing op alle overeenkomsten, alle producten en alle diensten van NVOS-Orthobanda tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Disclaimer zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen. 

Intellectuele eigendom

Op de ledenzoeker van NVOS-Orthobanda rust het databankrecht van NVOS-Orthobanda. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker van de website, diensten of producten van NVOS-Orthobanda (hierna; de ‘Gebruiker’) niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. 

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de NVOS-Orthobanda website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berust bij NVOS-Orthobanda respectievelijk haar licentiegevers. 

Het is de Gebruiker of derden niet toegestaan het gepresenteerde materiaal of (onderdelen van) de website te gebruiken, te bewerken, te verspreiden te kopiëren en/ of te vermenigvuldigen zonder daarvoor schriftelijk toestemming te hebben verkregen van de NVOS-Orthobanda. Hieronder wordt tevens verstaan het delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk. Zo is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar de NVOS-Orthobanda website op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van NVOS-Orthobanda is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.
Ongeoorloofd gebruik van materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zal onherroepelijk leiden tot inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van NVOS-Orthobanda. NVOS-Orthobanda houdt overtreders volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten en schade. Indien inbreuk is gemaakt op fotomateriaal dat in opdracht is gemaakt, behoudt NVOS-Orthobanda zich het recht voor om eventuele derden eveneens op de inbreukmakende handelingen aan te spreken.

Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). NVOS-Orthobanda heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

NVOS-Orthobanda is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van NVOS-Orthobanda zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). NVOS-Orthobanda is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. NVOS-Orthobanda is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de NVOS-Orthobanda websites worden aangeboden.

NVOS-Orthobanda is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van NVOS-Orthobanda.

NVOS-Orthobanda garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. NVOS-Orthobanda garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. NVOS-Orthobanda garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact ons op te nemen. NVOS-Orthobanda is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan NVOS-Orthobanda.

U vrijwaart NVOS-Orthobanda tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

•    het gebruik van informatie op de NVOS-Orthobanda website die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
•    die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de NVOS-Orthobanda website.

Geen garantie

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 

Beperking aansprakelijkheid NVOS-Orthobanda
 
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door
•    gebruik van de website van NVOS-Orthobanda;
•    gebruik van de diensten of producten van NVOS-Orthobanda;
•    het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
•    onjuiste informatie op de website; of
•    wijzigingen in de diensten van NVOS-Orthobanda of wijzigingen in of op de website. 

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 100.

Overig

De Gebruiker verklaart door het bezoeken van de website, het invoeren van gegevens, of het gebruik maken van andere op de website aangeboden diensten deze Disclaimer te hebben gelezen en begrepen. Tevens verklaart de Gebruiker zich akkoord met deze Disclaimer. Verder verklaart de Gebruiker zich te zullen houden aan de in deze Disclaimer genoemde bepalingen.

De overige bepalingen van deze Disclaimer blijven volledig van kracht indien enige bepaling van deze Disclaimer nietig is of vernietigd wordt.

Op deze Disclaimer evenals op alle overeenkomsten en op alle geschillen die daaruit mochten ontstaan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze Disclaimer zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij NVOS-Orthobanda er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan een andere, volgens de gewone rechtsregels bevoegde rechter.
NVOS-Orthobanda behoudt zich het recht voor deze Disclaimer te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. 

De gewijzigde Disclaimer treden onmiddellijk na bekendmaking in werking.

De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige zijn uitgesloten.

Deze Disclaimer is aangepast in april 2018.