Login           
 
 
Ook hier adverteren

Blog voorzitter

Verslag
Algemene Overleggen (AO) Zorg in de Tweede Kamer
9 t/m 20 februari 2017


Ik probeer altijd aanwezig te zijn bij deze "AO's". Met deze uiteenzetting geef ik inzicht in "hoe het werkt" in de politieke arena.

9 februari AO Tweede Kamer Zorgverzekeringswet

Voor dit debat waren naast minister en ambtelijk apparaat 3 Kamerleden komen opdraven (PVDA, VVD, SP).
Bekende punten (minder administratie, meer eenduidigheid en gelijk speelveld contractering) werden niet of in de kantlijn opgevoerd.

Samenvattend:
Boodschappen die wij aan de orde hebben gesteld (gewenste inkoop op kwaliteit; gebrek aan kennis zorginkoop; rol NZa) hebben een plek in het debat. Dat is een eerste, maar belangrijke stap.

 
15 februari AO Innovatie en Verspilling

Bij dit overleg waren vanuit de Kamer alleen VVD (Leendert de Lange) en PVDA (Lea Bouwmeester) aanwezig. In de wandelgangen hoor ik dat partijen de “goed nieuws show” van de minister niet willen meemaken.

Samenvattend:
Bij nieuwe inschrijving Richtlijnen (in register ZiNl) moeten nieuwe digitale mogelijkheden meegenomen worden.
Er komt een brief met voorstel minister dat ingaat op wegnemen van belemmeringen bij voorwaardelijke toelating (innovaties) in BV. Hierin ook plek om hulpmiddelen productinnovatie te realiseren.
Meldpunt verspilling blijft gehandhaafd; rapportage hierover standaard.
Heeft geleid tot een (inmiddels aangenomen) motie van de VVD op deze twee punten (opschaling innovaties en digitale toegang).

 
22 februari AO Cliënten recht

Voor ons relevant de (inmiddels aangenomen) motie van de PVDA waarin het verzoekt aan de regering, vooruitlopend op wetgeving alvast in de praktijk  te testen op welke wijze patiënten, aanbieders en zorgverzekeraars elkaar kunnen versterken bij de zorginkoop, vanuit patiënt perspectief  en dit te laten begeleiden en evalueren door het praktijkteam VWS en/ of  de NZa.

Argumentatie dat:
-uit onderzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving blijkt dat de zorgverzekeraar bij zorginkoop te weinig rekening houdt met behoefte van patiënten,
-eveneens blijkt dat verzekerden te weinig inspraak hebben bij hun zorgverzekeraar en deze hierdoor een legitimiteitsprobleem heeft
- er wel gesprekken over zorginkoop tussen bepaalde zorgverzekeraars en patiënten organisaties zijn, maar deze nog vrijblijvend zijn en dat ook de RVS aangeeft dat er pilots c.q. goede voorbeelden nodig zijn

 
Het grote Zorgdebat

Samenvattend:
De thema’s en opstellingen op het zorgdossier zijn inhoudelijk min of meer uitgekauwd (noot: zie je nu ook in de debatten op TV/Radio). Hulpmiddelen komen er niet in voor; voor ons relevant zijn Eigen risico/ eigen betaling). Maar vooral het gegeven dat de financiering hiervan gehaald gaat worden bij de geneesmiddelen (en zoals SP aangeeft ook de hulpmiddelen).

                                                     ----

NZa pakt Menzis met fluwelen handschoenen aan

Op 26 oktober 2016 heeft Rian Voorthuizen duideljke tekst op Skipr geplaatst
Klik hier voor de blog
 

Op 27 oktober heeft Rian een radiointerview aanRadio Vlaardingen gegeven.
Klik hier om het fragment af te luisteren.

Amateursporters met prothese verdienen ook onze steun

Op 21 september 2016 is de blog van NVOS-Orthobada 'Amateursporters met prothese verdienen ook onze steun’ verschenen op Skipr. Klik hier voor de blog.
 

Orthopedische hulpmiddelenbranche mag niet in uitverkoop

Op 19 april 2016 is de blog van NVOS-Orthobada 'Orthopedische hulpmiddelenbranche mag niet in uitverkoop’ verschenen op Skipr Klik hier voor de blog.