Login           
 
 
Lees Skipr blog Rian Veldhuizen

Blog voorzitter

Update maart/ april 2017

Algemeen 

Vanaf maart (reces Kamer, verkiezingen) is ‘Den Haag’ (en daarmee verbonden/ van afhankelijke instituten en processen) min of meer tot stilstand gekomen.

De Minister (Schippers) is demissionair en gaat ook niet terugkomen in de Kamer of op het departement. Een waslijst aan onderwerpen is ‘controversieel’ verklaard, hetgeen betekent dat er in de demissionaire fase geen ingrijpende beleidswijzigingen mogen worden aangenomen of ingevoerd.

Opvallende wisselingen in de Commissie VWS (Kamerleden met Zorg in de portefeuille hebben daar zitting in en ‘controleren en bevragen’ de Minister op de dossiers Zorg in de AO’s):

Hanke BruinSlot CDA keert niet terug;
 Renske Leyten SP idem (krijgt dossier Financiën); Wordt overgenomen door Lilian Marijnissen en Nine Smit; Henk van Gerven blijft
PVDA is op Zorg volledig uitgekleed (vertrek Lea Bouwmeester/ Agnes Wolbert en door zetelverlies geen terugkeer Marit Volp). Dit betekent dat Henk Nijboer nu, naast allerlei andere dossiers, voor het eerst ook Zorg in zijn portefeuille heeft.
GroenLinks hangt af van formatie
VVD blijft Arno Rutte
D66 blijft (vooralsnog, afhankelijk van de formatie) Pia Dijkstra en Vera Bergkamp (meer WLZ/ Langdurige zorg dossier)
PVV blijft (waarschijnlijk) Fleur Agema
50-plus Leonie Sazias

Bovenstaande betekent dat ik (deels) opnieuw moet beginnen in de opbouw van de relatie en bekendheid met OHZ. Maar het geeft ook kansen, zeker bij nieuwe Kamerleden. OHZ staat helaas niet op nummer 1 bij de kennismakingsbezoeken. Om die reden ben ik wel aan het kijken of we in het zomerreces werkbezoeken bij onze leden kunnen organiseren. Daar gebruikt de Kamer het zomerreces voor en is een vorm waarmee je in relatief korte tijd de waarde van OHZ over het voetlicht kunt tillen en tegelijkertijd het persoonlijk contact legt.

Daarnaast gingen er een tweetal brieven naar de (in)formateur om het belang van OHZ te onderstrepen en aan te geven waar we tegenaan lopen in de verstrekking en vergoeding van hulpmiddelen. Het is een haakje voor de opvolgend Minister en in de gesprekken met de politici en anderen. Daar wordt graag gebruik van gemaakt.

15 maart VAO (verlengd AO, plenair in de Kamer)

Lea Bouwmeester heeft motie ingediend die voorziet in 5 experimenten met cliënten inbreng bij totstandkoming van zorginkoopbeleid. Dit in vervolg op de eerdere (aangenomen) motie die er in voorziet dat niet de cliënt moet passen in de bulkinkoop van de zorgverzekeraar, maar andersom (verzekeraar moet zorg inkopen die aansluit bij de behoefte van de cliënt).

Motie toch ondersteund door Minister (in AO afgewezen door haar) en motie Kamerbreed aangenomen. Aandacht ook vanuit N-O hoe hier invulling aan te geven met OHZ als voorbeeld casus.  

16 maart commissie Zorg VNO-MKB

Input geleverd over pamflet Zorgbeleid vanuit visie MKB (voorbeeld vanuit OHZ en hoe houden we arbeidsmarkt open voor mensen die zijn aangewezen op een hulpmiddel). Dit is nadrukkelijk overgenomen. Pamflet is aangeboden aan de Minister.

3 april Overleg media en OHZ met Janke van der Zaag

Het blijkt lastig om in de media aandacht te krijgen voor OHZ. Vakpers (Skipr, Zorgvisie etc.) lukt wel. Algemene (landelijke) pers niet.

Besluit binnen bestuur genomen dat we een andere weg moeten inslaan. In dat kader dit overleg met dezelfde vraag: hoe gaat het ons lukken.

Conclusie van het gesprek was dat je er alleen met (goede) verhalen niet komt. Je hebt onderbouwing nodig, onderzoeksresultaten.

Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak. Hierin kunnen we 1) inventarisatievraag onderzoek uitrollen en 2) de weg naar algemene pers plaveien.

5 april Overleg ACM samen met Diederik

Gesprek met de Taskforce Zorg van ACM (Tineke Serlie, samen met een beleidsmedewerker) stond in het teken van wederzijdse uitwisseling.

Voor ons weinig nieuwe dingen gehoord van de ACM. Andersom hebben we de boodschap vanuit N-O goed neer- en uit kunnen leggen. Waar we tegenaanlopen met de zorgverzekeraars (en NZa) en ook het verschuilen achter de ACM om niet met de brancheorganisatie of groepen van leden (aantoonbaar binnen de bagatelregeling) aan tafel te willen gaan.

ACM was niet goed op de hoogte van de positie van de OHZ in het zorgstelsel. Zag het in eerste instantie ook niet als (eerstelijns)zorg vergoed vanuit de zvw.

ACM wil graag op de hoogte worden gehouden en signalen van ons horen. Gaat intern OHZ op de kaart zetten.

20 april Strategisch beraad Firevaned (rolstoelenbranche)

Met voorzitter en directeur strategische beraad (gaan we vanaf heden 1 maal per kwartaal houden) nader ingericht en agenda voor de komende maanden opgesteld. Doel is elkaar versterken door gebruik te maken van elkaars kennis, kunde (niet alles dubbel hoeven doen) en netwerk (zoals bijvoorbeeld signaal van ronde tafel sporthulpmiddelen VWS waar Firevaned wel en wij niet voor waren uitgenodigd; Firevaned heeft suggestie aan VWS gedaan ons erbij te betrekken en dat is gelukt; gesprek gehad met projectleider VWS en uitnodiging voor 24 mei gehad).

3 mei Overleg VWS (Chris ter Steege) sporthulpmiddelen

Chris ter Steege is als projectleider vanuit directie sport van VWS aangesteld om een inventarisatie te doen naar verstrekking en vergoeding sporthulpmiddelen. Deze inventarisatie is begin april afgerond en wordt op 24 mei gedeeld met het veld. Dit moet uitmonden in een advies aan VWS op 1/7.

Omdat wij niet voorafgaand gehoord zijn hebben we een inhaalslag gemaakt in dit gesprek. Bijgepraat vanuit VWS. Input gegeven voor de ronde tafel. Vervolg 24 mei. 

Vervolgactiviteiten mei

8 t/m 10 mei ISPO congres

9 mei General meeting IVO

24 mei Ronde tafel VWS inzake verstrekking en vergoeding sporthulpmiddelenVerslag
Algemene Overleggen (AO) Zorg in de Tweede Kamer


9 t/m 20 februari 2017

Ik probeer altijd aanwezig te zijn bij deze "AO's". Met deze uiteenzetting geef ik inzicht in "hoe het werkt" in de politieke arena.

9 februari AO Tweede Kamer Zorgverzekeringswet

Voor dit debat waren naast minister en ambtelijk apparaat 3 Kamerleden komen opdraven (PVDA, VVD, SP).
Bekende punten (minder administratie, meer eenduidigheid en gelijk speelveld contractering) werden niet of in de kantlijn opgevoerd.

Samenvattend:
Boodschappen die wij aan de orde hebben gesteld (gewenste inkoop op kwaliteit; gebrek aan kennis zorginkoop; rol NZa) hebben een plek in het debat. Dat is een eerste, maar belangrijke stap.

 
15 februari AO Innovatie en Verspilling

Bij dit overleg waren vanuit de Kamer alleen VVD (Leendert de Lange) en PVDA (Lea Bouwmeester) aanwezig. In de wandelgangen hoor ik dat partijen de “goed nieuws show” van de minister niet willen meemaken.

Samenvattend:
Bij nieuwe inschrijving Richtlijnen (in register ZiNl) moeten nieuwe digitale mogelijkheden meegenomen worden.
Er komt een brief met voorstel minister dat ingaat op wegnemen van belemmeringen bij voorwaardelijke toelating (innovaties) in BV. Hierin ook plek om hulpmiddelen productinnovatie te realiseren.
Meldpunt verspilling blijft gehandhaafd; rapportage hierover standaard.
Heeft geleid tot een (inmiddels aangenomen) motie van de VVD op deze twee punten (opschaling innovaties en digitale toegang).

 
22 februari AO Cliënten recht

Voor ons relevant de (inmiddels aangenomen) motie van de PVDA waarin het verzoekt aan de regering, vooruitlopend op wetgeving alvast in de praktijk  te testen op welke wijze patiënten, aanbieders en zorgverzekeraars elkaar kunnen versterken bij de zorginkoop, vanuit patiënt perspectief  en dit te laten begeleiden en evalueren door het praktijkteam VWS en/ of  de NZa.

Argumentatie dat:
-uit onderzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving blijkt dat de zorgverzekeraar bij zorginkoop te weinig rekening houdt met behoefte van patiënten,
-eveneens blijkt dat verzekerden te weinig inspraak hebben bij hun zorgverzekeraar en deze hierdoor een legitimiteitsprobleem heeft
- er wel gesprekken over zorginkoop tussen bepaalde zorgverzekeraars en patiënten organisaties zijn, maar deze nog vrijblijvend zijn en dat ook de RVS aangeeft dat er pilots c.q. goede voorbeelden nodig zijn

 
Het grote Zorgdebat

Samenvattend:
De thema’s en opstellingen op het zorgdossier zijn inhoudelijk min of meer uitgekauwd (noot: zie je nu ook in de debatten op TV/Radio). Hulpmiddelen komen er niet in voor; voor ons relevant zijn Eigen risico/ eigen betaling). Maar vooral het gegeven dat de financiering hiervan gehaald gaat worden bij de geneesmiddelen (en zoals SP aangeeft ook de hulpmiddelen).

                                                     ----

NZa pakt Menzis met fluwelen handschoenen aan

Op 26 oktober 2016 heeft Rian Voorthuizen duideljke tekst op Skipr geplaatst
Klik hier voor de blog
 

Op 27 oktober heeft Rian een radiointerview aanRadio Vlaardingen gegeven.
Klik hier om het fragment af te luisteren.

Amateursporters met prothese verdienen ook onze steun

Op 21 september 2016 is de blog van NVOS-Orthobada 'Amateursporters met prothese verdienen ook onze steun’ verschenen op Skipr. Klik hier voor de blog.
 

Orthopedische hulpmiddelenbranche mag niet in uitverkoop

Op 19 april 2016 is de blog van NVOS-Orthobada 'Orthopedische hulpmiddelenbranche mag niet in uitverkoop’ verschenen op Skipr Klik hier voor de blog.