Protocollen

Protocollen in de hulpmiddelenzorg

Een protocol is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de besluitvorming van de professionals in de hulpmiddelenzorg, gericht op doeltreffend en doelmatig handelen.

NVOS-Orthobanda hecht grote waarde aan het ontwikkelen, publiceren en systematisch verbeteren van protocollen in de hulpmiddelenzorg. Protocollen dragen immers bij aan het verminderen van de variatie in handelen tussen verschillende zorgverleners. Handelingen worden in een protocol gebaseerd op 'Best-Practice' in plaats van op individuele ervaringen en meningen. Het gebruik van protocollen draagt bij aan een transparante wijze van werken met openheid over besluitvorming. Daarmee is een 'collegiale' toetsing achteraf mogelijk en kan het een belangrijke ondersteuning vormen bij het bespreken van klachten. Protocollen, hoewel richtinggevend, zijn slechts een hulpmiddel en kunnen en mogen nimmer de plaats innemen van het eigen denken en handelen van de zorgverlener.

NVOS-Orthobanda heeft de volgende protocollen gepubliceerd:
  • Voet-schoen protocol
    Richtlijnen voor de behandeling van voetproblemen middels schoentechnische hulpmiddelen.
  • Beenprothese protocol
    Richtlijnen voor de keuze van een type beenprothese voor het mobiliseren van geamputeerden.

NVOS-Orthobanda heeft de volgende protocollen ontwikkeld:
  • Orthese protocollen
    Richtlijnen voor de behandeling van bewegingsproblemen middels orthesiologie.

Voet-schoen protocol

Het voet-schoen protocol is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de besluitvorming van orthopedisch schoentechnici, gericht op doeltreffend en doelmatig handelen.

Het protocol is in opdracht van branchevereniging NVOS-Orthobanda ontwikkeld door het Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) te Amersfoort. Dankzij de financiele steun van de stichting Ontwikkelingsfonds voor het Orthopedisch Maatschoentechnisch bedrijf (OFOM) hebben de leden van NVOS-Orthobanda de beschikking over dit hulpmiddel. 

NVOS-Orthobanda helpt haar leden deze werkwijze in de bedrijven te implementeren middels publicaties:
Het eindverslag  “Ontwikkeling van protocollen voet-/schoenvoorziening voor orthopedisch schoentechnische bedrijven en orthopedisch schoentechnici bij cliënten die zijn verwezen” is beschikbaar.
U kunt hieronder het protocol en het eindverslag downloaden:
Protocollering beenprothesen; stuurgroep PPP

De afgelopen periode is er door leden van NVOS-Orthobanda, vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en de VRA hard gewerkt aan een richtlijn voor verstrekken van beenprothesen. In de onderstaande bijlagen is de richtlijn omschreven, met de daarbij behorende formulieren. De stuurgroep PPP adviseert de leden om dit jaar de richtlijn te gaan toepassen om zo ervaring op te kunnen doen. De verwachting is dat de zorgverzekeraars in 2011 deze richtlijn in hun contracten zullen gaan opnemen.

Protocollen orthesen

NVOS-Orthobanda heeft in samenwerking met Achmea de onderstaande orthesen protocollen opgesteld.
Downloads:
Intake protocol bovenste extremiteit