banners-1170-x-3792

CAO's

CAO Schoentechniek

Download:

CAO Schoentechniek 2017-2019


CAO Ziekenhuizen

Er is wel een principeaccoord vanaf 1 januari 2017 maar nog geen cao tekst.Zie meer in het document hieronder:

Download:

Ziekenhuizen CAO 2017-2019

 

CAO Metaal en Techniek

LOOPTIJD
De overeengekomen cao’s kennen een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019.

INKOMEN
Per 1 augustus 2017 worden de feitelijke lonen met 1,75% en per 1 januari 2018 met 0,35% en per 1 juli 2018 met 1,75% en per 1 januari 2019 met 0,31% verhoogd. Deze verhogingen gelden ook voor de minimum vakantietoeslag.
Met ingang van 1 juli 2017 zal in verband met de wijzigingen van de Wet Minimumloon de schaal “22 jaar” in de salaristabellen worden afgeschaft. Vanaf 22 jaar wordt de werknemer dan ingedeeld in een van de salarisgroepen op grond van de door hem uitgeoefende functie.

GENERATIEPACT
Cao-partijen sluiten een Generatiepact af. Het Generatiepact zorgt ervoor dat ouderen de gelegenheid krijgen om minder te werken en gezond hun pensioen te halen en tegelijkertijd dat jongeren de kans krijgen om in een vaste baan in te stromen.

OVERGANGSREGELINGEN EN PENSIOEN
De zogeheten 60+ regeling wordt gecontinueerd met inachtneming van het volgende. De werknemers die op of na 1 mei 2017 60 jaar zijn (geworden) en niet verwijtbaar zijn ontslagen gedurende de looptijd van deze cao kunnen voor deze 60+ regeling van het Pensioenfonds Metaal en Techniek gedurende of direct na afloop van hun WW-periode in aanmerking komen.

SFM/O&O/AVIM
Cao-partijen stellen het heffingspercentage SFM voor de periode 1 oktober 2017 t/m 31 december 2019 op 0,2%.
Voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 bedraagt de basis-heffing voor O&O 0,5% en gelden ook de eventueel in het B-deel afgesproken toeslagen/egalisatieheffingen.
De AvIM cao wordt gecontinueerd met een periode van 5 jaar.
De SFM cao wordt gecontinueerd met een periode van 5 jaar.

OVERIGE CAO-ONDERWERPEN
Artikel 27 (toepassing concurrentiebeding bij economische crisis) wordt geschrapt.
Artikel 36 lid 4 is niet van toepassing indien die werknemer zelf verzoekt om plaatsing in een functie in een lagere salarisgroep.
De vredesplicht zal geen toepassing hebben met betrekking tot kwesties rond wijzigingen van het Sociaal Akkoord over de ontslagbescherming.
Doel is de bedrijfstak actief bewust te maken en te informeren over:
- De voordelen en opbrengsten van mantelzorgbeleid in het kader van Arbo-wet en preventie van ziekteverzuim
- De positie van medewerkers met mantelzorgtaken in een bedrijf en het mogelijke spanningsveld tussen arbeid en zorgtaken thuis
- Het ondersteuningsaanbod/interventies voor werkgever én werknemer.

B-deel Metaalbewerkingsbedrijf
De basis-heffing OOM van 0,5% wordt verhoogd met een egalisatieheffing van 0,125%. Van deze egalisatieheffing is 0,025% bestemd voor het project 5xBeter en RIE. De totale premie bedraagt 0,625%.


Download:
Cao metaalbewerking 2017-2019